python3 not

宋圣斌 2周前 8浏览 0评论

Python3中的not关键词用于判断表达式是否为False,如果为True则返回False;如果为False则返回True。

# 示例代码
a = True
b = False
print(not a) # 输出False
print(not b) # 输出True

not关键词经常用于判断表达式的条件是否满足,如果不满足则执行相应的操作。

# 示例代码
x = 5
if not x > 10:
    print("x is not greater than 10")

not关键词还可以和其他运算符一起使用,例如and和or,形成更复杂的逻辑表达式。

# 示例代码
a = True
b = False
c = True
if not a and b or c:
    print("True")
else:
    print("False")

虽然not关键词在Python3中使用非常普遍,但是在实际编程中还是要根据具体情况进行使用。同时,也需要注意not关键词的优先级,以确保逻辑表达式的正确性。