python3 矩阵表示

晋新宁 3个月前 33浏览 0评论

Python中矩阵表示方式主要有两种:列表表示和NumPy数组表示。

使用列表对矩阵进行表示:

matrix = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
]

使用NumPy数组对矩阵进行表示:

import numpy as np
matrix = np.array([
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
])

相比较于列表表示,Numpy数组表示更加简单、高效。可以通过NumPy提供的函数轻松地进行各种矩阵运算。