html日期下拉框代码

瑜舒涵 2周前 10浏览 0评论

HTML日期下拉框代码是一个非常有用的功能,无论是在网站设计还是表单设计中都非常有用。

<select name="day">
 <option value="1">1</option>
 <option value="2">2</option>
 <option value="3">3</option>
 <option value="4">4</option>
 <option value="5">5</option>
 <option value="6">6</option>
 <option value="7">7</option>
 <option value="8">8</option>
 <option value="9">9</option>
 <option value="10">10</option>
 <option value="11">11</option>
 <option value="12">12</option>
 <option value="13">13</option>
 <option value="14">14</option>
 <option value="15">15</option>
 <option value="16">16</option>
 <option value="17">17</option>
 <option value="18">18</option>
 <option value="19">19</option>
 <option value="20">20</option>
 <option value="21">21</option>
 <option value="22">22</option>
 <option value="23">23</option>
 <option value="24">24</option>
 <option value="25">25</option>
 <option value="26">26</option>
 <option value="27">27</option>
 <option value="28">28</option>
 <option value="29">29</option>
 <option value="30">30</option>
 <option value="31">31</option>
</select>

<select name="month">
 <option value="1">1</option>
 <option value="2">2</option>
 <option value="3">3</option>
 <option value="4">4</option>
 <option value="5">5</option>
 <option value="6">6</option>
 <option value="7">7</option>
 <option value="8">8</option>
 <option value="9">9</option>
 <option value="10">10</option>
 <option value="11">11</option>
 <option value="12">12</option>
</select>

<select name="year">
 <option value="2021">2021</option>
 <option value="2022">2022</option>
 <option value="2023">2023</option>
 <option value="2024">2024</option>
 <option value="2025">2025</option>
 <option value="2026">2026</option>
 <option value="2027">2027</option>
</select>

以上是HTML日期下拉框的代码,其中每个select标签都对应了不同的时间数据,分别是天数、月份和年份。通过这些下拉框,用户可以根据自己的需要选择不同的时间数据,非常方便。