jquery 减法运算

瑜舒涵 3周前 8浏览 0评论

jQuery是一种非常流行的JavaScript库,被用于简化JavaScript代码的编写工作。在jQuery中,我们可以非常方便地进行数字计算,包括加法、减法、乘法和除法。本文将介绍如何在jQuery中进行减法运算。

// 第一种减法运算方式:使用“-”运算符
var num1 = 10;
var num2 = 5;
var result = num1 - num2;
console.log(result); // 5

// 第二种减法运算方式:使用jQuery的subtract()函数
var num3 = 20;
var num4 = 8;
var result2 = $.subtract(num3, num4);
console.log(result2); // 12

如上所示,jQuery中进行减法运算非常简单。我们可以使用“-”运算符对数字进行减法运算,也可以使用jQuery的subtract()函数进行计算。无论哪种方式都非常方便,而且更加直观易懂。